GDPR

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Sprängarpojkarna AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Sprängarpojkarna AB tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och kunder som köper varor eller tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

All behandling av personuppgifter inom Sprängarpojkarna AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

2. Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

VD är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets ledning och medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

 

3. Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

 

4. Begrepp och förkortningar

Personuppgift
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

 

Registrerad
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

 

Personuppgiftsbehandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5. Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
• Laglighet
• Ändamålsbegränsning
• Uppgiftsminimering
• Korrekthet
• Lagringsminimering
• Integritet och konfidentialitet

När du besöker/handlar av oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsuppgifter. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas.

 

6. Ändamål

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt köp av varor och tjänster kommer att behandlas av Sprängarpojkarna AB för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig kring de produkter och tjänster du beställt
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

 

7. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy

 

8. Kontaktinformation

Sprängarpojkarna AB
Västra Björrödsvägen 5
438 93 LANDVETTER

Telefon: 073-424 82 71
Epost: info@sprangarpojkarna.se

 

9. Ändring av denna policy

Sprängarpojkarna AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy för att uppdatera policyn enligt nya lagar och regler.